1. Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi

Klausa Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini ("Polisi Privasi") menjelaskan bagaimana KiraUntung, anak syarikat, rakan kongsi, syarikat yang berkaitan, dan entiti yang dikawal bersama (dirujuk sebagai "KiraUntung", "kami", atau "kita") mengumpul, menggunakan, memproses, dan mendedahkan Data Peribadi anda melalui penggunaan aplikasi dan laman web KiraUntung (dirujuk sebagai "Aplikasi" dan "Laman Web”), serta produk, ciri-ciri, dan perkhidmatan lain, yang dioperasikan oleh KiraUntung (dirujuk secara bersama sebagai "Perkhidmatan").

Polisi Privasi ini terpakai kepada pelanggan, ejen, peniaga, pembekal, rakan kongsi (seperti pemandu, rakan penghantaran, dan rakan perniagaan), kontraktor, dan pembekal perkhidmatan (dirujuk sebagai "anda" atau "milik anda").

KiraUntung komited untuk melindungi privasi anda dan mematuhi kewajipannya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

1.1. Pengambilan Data Peribadi

Kami mengambil Data Peribadi tentang anda melalui cara yang disenaraikan di bawah. Kami juga mungkin mengumpulkan Data Peribadi yang diambil melalui pelbagai saluran ini:

1.1.1

Kami mengambil Data Peribadi anda apabila anda menyediakannya kepada kami dalam kejadian seperti tetapi tidak terhad kepada yang di bawah:
(a) profil pengguna atau borang pendaftaran (seperti nama anda, no telefon, alamat dan maklumat pengenalan lain yang diperlukan);

(b) maklumat untuk menilai perniagaan (seperti maklumat SSM, maklumat produk, dan rekod transaksi);

(c) interaksi dengan halaman media sosial kami (seperti ID akaun media sosial anda, gambar profil, dan mana-mana data yang boleh didapati secara umum);

(d) pertandingan atau acara yang kami anjurkan (seperti gambar, audio, atau video yang mungkin anda hantarkan, yang mungkin termasuk imej diri anda);

(e) pengesahan identiti anda melalui pelbagai cara (seperti log masuk akaun, penyerahan imej swafoto, atau maklumat kad pembayaran yang disahkan); dan

(f)maklumat demografi dalam tinjauan (seperti umur anda, jantina, dan maklumat lain yang anda mungkin sukarela berikan seperti status perkahwinan, pekerjaan, dan maklumat pendapatan);`

1.1.2

Data Peribadi boleh juga diambil melalui operasi atau penggunaan normal Aplikasi, Laman Web, dan Perkhidmatan kami seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) maklumat lokasi;

(b) maklum balas, dan penarafan;

(c) maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran);

(d) maklumat tentang bagaimana anda berinteraksi dengan Aplikasi, Laman Web, atau Perkhidmatan kami (seperti ciri yang digunakan, dan kandungan yang dilihat);

(e) maklumat peranti (seperti model dan nombor siri peranti keras, alamat IP), nama dan versi fail dan aplikasi, lokasi GPS, nombor IMEI, dan pengenalan pengiklanan atau maklumat mana-mana yang mungkin menunjukkan pengubahsuaian peranti atau aplikasi);

(f) data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan ciri komunikasi dalam aplikasi kami; dan

(g) data peribadi yang mungkin direkod melalui komunikasi anda dengan kami.

1.1.3. Mengoptimumkan Keuntungan

Kami mungkin mengambil Data Peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, no telefon, alamat dan maklumat pengenalan lain yang diperlukan daripada sumber lain seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) program rujukan;

(b)rakan perniagaan kami dan perkhidmatan pembayaran;

(c) pembekal insurans perniagaan dan kewangan;

(d) biro kredit, agensi penarafan kredit alternatif, dan mana-mana organisasi laporan kredit lain;

(e) sumber data yang boleh didapati secara umum atau kerajaan;

(f) apabila pengguna kami menambahkan anda sebagai penerima manfaat bagi sebarang penggunaan Perkhidmatan kami; dan

(g)perkhidmatan pemasaran atau rakan perniagaan perkhidmatan pemasaran.

1.1.4. Data Peribadi Sensitif

Kami mengakui dan memahami bahawa sebahagian daripada Data Peribadi yang kami ambil mungkin bersifat sensitif. Kami mengambil Data Peribadi sensitif hanya dengan kebenaran anda dan/atau dengan mematuhi sepenuhnya undang-undang yang berkenaan. Sekiranya anda dikehendaki memberikan sebarang dokumen atau maklumat kepada kami untuk tujuan yang mungkin mengandungi Data Peribadi sensitif tersebut (yang tidak diperlukan untuk tujuan tersebut), anda bersetuju untuk menyunting Data Peribadi sensitif tersebut sebelum memberikan dokumen atau maklumat tersebut kepada kami. Data Peribadi sensitif tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(a) bangsa anda;

(b)maklumat kad pengenalan;

(c) kepercayaan agama;

(d) maklumat latar belakang (termasuk rekod kewangan dan jenayah, jika dibenarkan secara undang-undang);

(e) data kesihatan;

(f) kecacatan;

(g) status perkahwinan; dan

(h) data biometrik.

1.1.5. Data Peribadi Individu Lain

Sekiranya anda memberikan Data Peribadi individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga, atau rakan) kepada kami, anda mengesahkan dan menjamin bahawa anda telah mendapatkan kebenaran mereka untuk mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan Data Peribadi mereka seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.

Sebagai ibu bapa atau penjaga sah, jangan membenarkan golongan bawah umur di bawah tanggungjawab anda mengemukakan Data Peribadi kepada kami. Sekiranya Data Peribadi seorang kanak-kanak di dedahkan kepada kami, anda dengan ini bersetuju untuk pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi Privasi ini serta bertanggungjawab atas tindakan beliau sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

1.2. Penggunaan Data Peribadi

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam senarai di bawah ("Tujuan"). Selain itu, jika anda menggunakan KiraUntung dalam pelbagai kapasiti (contohnya, jika anda menggunakan pelbagai perkhidmatan lain KiraUntung), kami boleh mengaitkan Data Peribadi anda yang diambil melalui pelbagai kapasiti anda untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan kami dan untuk Tujuan yang diterangkan di bawah:

1.2.1.

Data Peribadi anda akan digunakan untuk menyediakan, memperibadikan, mengekalkan, dan meningkatkan Aplikasi, Laman Web, dan Perkhidmatan kami. Ini termasuk menggunakan Data Peribadi anda untuk:
(a) melibatkan anda untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan melalui pelbagai ciri kami;

(b) mencipta, mentadbir, dan mengemaskini akaun anda;

(c) memproses, menguruskan atau mengesahkan kelayakan atau permohonan produk, Perkhidmatan, promosi, ganjaran, dan langganan dengan KiraUntung;

(d) menjalankan pemeriksaan kepatuhan dan penilaian/analisis risiko;

(e) mengesahkan identiti dan umur anda (jika perlu);

(f) mengesahkan kutipan anda dan memproses pembayaran;

(g) menawarkan, mendapatkan, menyediakan, memudahkan, atau mengekalkan strategi atau pelan kewangan;

(h) menjejaki kemaskini bahan anda dan mengesan variasi bahan yang tidak normal;

(i) membolehkan anda menyertai program kesetiaan atau aktiviti pemasaran yang dianjurkan oleh rakan perniagaan kami dan/atau bekerjasama dengan KiraUntung;

(j) memperibadikan pengalaman Aplikasi anda (seperti mencadangkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan anda, mengenal pasti keutamaan anda, atau memperibadikan pengalaman anda dengan KiraUntung);

(k) menjadikan pengalaman anda lebih lancar, seperti mengisi maklumat pendaftaran anda secara automatik (seperti nama atau nombor telefon anda) dari satu Perkhidmatan ke Perkhidmatan yang lain atau apabila anda menyertai tinjauan kami;

(l) menjalankan operasi dalaman yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk membetulkan bug perisian dan masalah operasi, menjalankan analisis data, pengujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis trend penggunaan dan aktiviti;

(m) melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan dan sebarang fasiliti atau peralatan yang digunakan untuk menjadikan Perkhidmatan tersedia;

(n) membolehkan komunikasi antara pengguna kami;

(o) menjemput anda untuk menyertai tinjauan dan kajian kami;

(p) membolehkan rakan perniagaan kami menguruskan dan mengagihkan sumber armada; dan

(q) melaksanakan perkhidmatan kepada anda sebagai pemproses data, di mana anda telah memberikan kebenaran kepada penguasa data (iaitu organisasi yang anda beli barangan atau perkhidmatan daripadanya, dan di mana KiraUntung menyediakan perkhidmatan bagi pihaknya) untuk perkhidmatan tersebut dilaksanakan.

1.2.2.

Kami menggunakan data anda untuk memastikan keselamatan dan keselamatan Perkhidmatan kami dan semua pengguna, seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) menyaring pembekal dan peniaga sebelum membenarkan penggunaan Perkhidmatan kami oleh mereka;

(b) mengesahkan identiti anda apabila anda log masuk ke KiraUntung;

(c) menggunakan data peranti, lokasi, profil, penggunaan, dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti yang tidak selamat; dan

(d) memantau pematuhan terhadap terma dan syarat serta dasar kami.

1.2.3.

Kami menggunakan Data Peribadi untuk menyelesaikan isu sokongan pengguna seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) menyiasat dan menangani kebimbangan;

(b) memantau dan meningkatkan respons sokongan pengguna kami;

(c) menjawab soalan, komen, dan maklum balas; dan

(d) memberitahu anda tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu sokongan pengguna.

1.2.4.

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpul untuk tujuan ujian, penyelidikan, analisis, dan pembangunan produk. Tujuannya adalah untuk:
(a) memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda;

(b) melindungi Data Peribadi anda;

(c) meningkatkan dan memperbaik keselamatan dan kekebalan Perkhidmatan kami;

(d) mengembangkan ciri, produk, dan perkhidmatan baru; dan

(e) memudahkan pembangunan penyelesaian insurans dan kewangan.

1.2.5.

Kami boleh menggunakan Data Peribadi yang kami kumpul untuk tujuan undang-undang, seperti menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, mengesan/mencegah/menuntut jenayah, atau seperti yang dibenarkan atau diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami juga boleh menggunakan Data Peribadi anda apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangkakan, atau diminta untuk berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa undang-undang, pemerintah, atau autoriti lain, seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan, atau peraturan;

(b) menguatkuasakan Terma Perkhidmatan kami; dan

(c) melindungi hak atau harta kami dalam kes tuntutan atau pertikaian.

1.3. Pemasaran dan Promosi

1.3.1.

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang disesuaikan (yang mungkin menarik atau relevan berdasarkan profil anda), atau produk, perkhidmatan, acara, atau promosi rakan kongsi, penaja, dan pengiklan KiraUntung, seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) menghantar anda tawaran istimewa yang mungkin menarik atau relevan kepada anda melalui semua penawaran perkhidmatan kami;

(b) menghantar anda notis, buletin, kemas kini, risalah, bahan promosi, hak istimewa istimewa, ucapan selamat hari raya; dan

(c) memberitahu, menjemput dan menguruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami.

1.3.2.

Kami boleh berkomunikasi pemasaran seperti itu kepada anda melalui pelbagai cara, jika sesuai, termasuk tetapi tidak terhad kepada, SMS, aplikasi perbualan (contohnya WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), pemberitahuan dorongan, panggilan, dan melalui e-mel.

Jika anda ingin berhenti langgan menerima komunikasi pemasaran tersebut, sila klik pautan berhenti langganan dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemaskini keutamaan anda dalam tetapan Aplikasi kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda boleh memilih keluar dari komunikasi pemasaran atau promosi, KiraUntung masih boleh menghantar mesej berkaitan dengan akaun dan/atau perkhidmatan (seperti pengesahan dua faktor, maklumat transaksi anda, ganjaran, dll.).

1.4. Pendedahan Data Peribadi

1.4.1.

Kami mungkin perlu berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) majikan anda mungkin menerima data transaksi apabila anda menggunakan akaun majikan anda untuk Perkhidmatan kami.

(b) pentadbir mana-mana kumpulan komuniti yang anda sambungkan akaun anda mungkin menerima data transaksi apabila anda membuat transaksi.

1.4.2.

Kami boleh berkongsi Data Peribadi dengan anak syarikat, syarikat berkaitan, entiti yang dikawal bersama dan rakan kongsi kami. Syarikat-syarikat dalam kumpulan kami berkongsi sumber, seperti infrastruktur dan teknologi antara satu sama lain untuk menyediakan pengalaman yang konsisten, relevan, dan selamat apabila anda menggunakan produk atau Perkhidmatan kami, dan untuk Tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.

1.4.3.

Kami boleh memberikan Data Peribadi kepada penasihat, rakan pemasaran, firma penyelidikan, dan penyedia perkhidmatan atau rakan perniagaan lain seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) pemproses dan penyelaras pembayaran;

(b) pemungut hutang;

(c) biro kredit, agensi penarafan kredit alternatif, dan mana-mana organisasi pelaporan kredit lain;

(d) penyedia perkhidmatan semakan latar belakang dan pencegahan penyelewengan wang;

(e) penyedia perkhidmatan penyimpanan awan;

(f) penyedia perkhidmatan penyimpanan dan pengurusan dokumen;

(g) rakan pengiklanan dan pemasaran serta penyedia platform;

(h) penyedia perkhidmatan analisis data;

(i) rakan penyelidikan, termasuk mereka yang menjalankan tinjauan atau projek penyelidikan dengan KiraUntung atau bagi pihak KiraUntung;

(j) rakan institut pendidikan dan latihan;

(k) rakan armada dan perniagaan;

(l) rakan insurans dan pembiayaan;

(m) perantara pihak ketiga yang terlibat dalam pelaburan dana, seperti broker, pengurus aset, dan penjaga amanah;

(n) penyedia perkhidmatan yang menjalankan perkhidmatan pengesahan identiti; dan

(o) rakan niaga penyedia perkhidmatan atau pembekal pihak ketiga.

1.5. Penyimpanan Data Peribadi

1.5.1.

Kami menyimpan Data Peribadi anda selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini kecuali jika tempoh penyimpanan yang lebih panjang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Setelah Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan, atau jika kami tidak lagi mempunyai tujuan undang-undang atau perniagaan untuk menyimpan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah-langkah untuk memadam, memusnahkan, menganonimkan, atau menghalang akses atau penggunaan Data Peribadi tersebut untuk tujuan selain pematuhan terhadap Polisi ini, atau untuk tujuan keselamatan, keselamatan, pencegahan penipuan dan kesedaran, mengikut keperluan undang-undang yang berkenaan.

1.6. Cookies, Teknologi Berkaitan dan Iklan di Platfrom Pihak Ketiga

1.6.1.

KiraUntung, dan pihak ketiga yang menjadi rakan kongsi kami, boleh menggunakan cookies, web beacon, tag, skrip, objek berkongsi tempatan seperti HTML5, pengenal iklan dan teknologi serupa (seperti kit pembangunan perisian (SDK), yang mempunyai fungsi serupa dengan cookies dan boleh dipasang dalam Aplikasi KiraUntung untuk membolehkan rakan kongsi mengumpul beberapa maklumat tentang interaksi anda dengan Aplikasi KiraUntung) (secara kolektif, "cookies") berkaitan dengan penggunaan anda terhadap Laman Web dan Aplikasi, yang mungkin kekal atau disimpan hanya semasa sesi individu pada pelayar atau peranti anda.

Cookies boleh mempunyai pengenal unik, dan berada, antara tempat lain, di komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, dan pada laman web kami. Kuki boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti:
(a) menyediakan fungsi asas, asas penggunaan Laman Web kami;

(b) mengesahkan anda, atau mengingati keutamaan dan tetapan pengguna anda;

(c) menyampaikan dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan, seperti dengan mengukur jumlah paparan atau klik;

(d) menganalisis trafik dan trend laman web;

(e) menyajikan iklan yang relevan kepada anda di aplikasi dan laman web yang dimiliki oleh syarikat lain (sama ada oleh kami atau oleh pengiklan lain); dan

(f) meningkatkan antara muka dan pengalaman pengguna dengan memahami secara umum tingkah laku dan minat dalam talian pengguna yang berinteraksi dengan Laman Web kami.

1.6.2.

KiraUntung boleh membenarkan pihak ketiga menggunakan cookies di Laman Web dan Aplikasi untuk mengumpul jenis Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama seperti yang dilakukan KiraUntung. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpul dengan Data Peribadi lain yang mereka miliki tentang anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses atau kawalan ke atas cookies yang mereka gunakan.

1.6.3.

Anda mempunyai hak untuk memilih untuk tidak membenarkan, menghalang atau menyahaktifkan cookies. Sila ambil maklum bahawa penolakan atau penghapusan sesetengah cookies boleh mempengaruhi ketersediaan, fungsi, atau penggunaan Laman Web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami.

Anda boleh menyesuaikan tetapan pelayar internet anda untuk tidak membenarkan, menghalang atau menyahaktifkan cookies, memadam sejarah pelayaran anda atau membersihkan cache dari pelayar internet anda. Tetapan tersebut mungkin terdapat dalam bahagian "Sejarah", "Utamaan", "Tetapan" atau "Privasi" pelayar internet anda, atau anda mungkin menghubungi bahagian bantuan pelayar internet anda untuk maklumat lanjut.

1.7. Perlindungan Data Peribadi

Kami akan mengambil langkah-langkah undang-undang, organisasi, dan teknikal yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dilindungi. Ini termasuk langkah-langkah untuk menghalang Data Peribadi daripada hilang, atau digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami menyekat akses kepada Data Peribadi anda kepada pekerja kami berdasarkan keperluan. Mereka yang memproses Data Peribadi anda hanya akan berbuat demikian dengan cara yang dibenarkan dan dikehendaki untuk merahsiakan maklumat anda.

Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan berusaha yang terbaik untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan Data Peribadi anda yang dihantar melalui mana-mana cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri.

1.8. Hak Anda Berkenaan Data Peribadi Anda

1.8.1.

Mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda boleh:
(a) mengetahui mengenai pemprosesan Data Peribadi anda dan diberikan salinan padanya;

(b) dalam beberapa kes, meminta pembetulan dan/atau pemadaman Data Peribadi anda;

(c) dalam beberapa kes, meminta sekatan atau membantah pemprosesan Data Peribadi anda;

(d) menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan Data Peribadi anda yang berada dalam milikan atau kawalan kami (dan di mana kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda);

(e) meminta penerimaan atau penghantaran kepada organisasi lain, dalam bentuk mesin yang boleh dibaca, Data Peribadi yang anda telah berikan kepada kami di mana kami menggunakan Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan atau pelaksanaan kontrak; dan

(f) membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan jika hak privasi data anda dilanggar, atau jika anda mengalami kerugian akibat pemprosesan Data Peribadi anda secara tidak sah.

1.8.2.

Di mana anda diberi pilihan untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan kami, anda sentiasa boleh memilih untuk tidak berbuat demikian. Jika kami telah meminta persetujuan anda untuk pemprosesan dan anda kemudian memilih untuk menariknya balik, kami akan menghormati pilihan tersebut mengikut kewajipan undang-undang kami. Walau bagaimanapun, memilih untuk tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan kami, menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan atau perjanjian privasi kami boleh bermakna bahawa kami tidak dapat melaksanakan tindakan yang diperlukan.

1.8.3.

Selepas anda memilih untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin dapat terus memproses Data Peribadi anda selagi yang diperlukan atau diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

1.9. Pindaan dan Kemas Kini

Social Leap Sdn. Bhd. boleh mengubahsuai, mengemaskini, atau meminda terma dalam Polisi Privasi ini pada bila-bila masa. Pindaan tersebut akan dimaklumkan kepada anda melalui e-mel dan/atau cara lain yang sesuai sekurang-kurangnya LIMA (5) HARI perniagaan sebelum tarikh kuat kuasa. Versi yang dikemaskini akan dipaparkan di laman web kirauntung.my/. Adalah tanggungjawab anda untuk secara berkala menyemak Terma Penggunaan. Penggunaan berterusan KiraUntung, interaksi dengan laman web, atau interaksi dengan Social Leap Sdn. Bhd. mengikut sebarang modifikasi, pengemaskinian, atau pindaan kepada Terma ini, sama ada atau tidak diperiksa khusus oleh anda, menandakan penerimaan dan persetujuan anda untuk terikat oleh perubahan tersebut.